Zagora Sahara Tour

This trip starts from Marrakech through the High Atlas Mountains, Tizi N’Tichka to the Ksour of Ait Ben Haddou village